Stadgar för den ideella föreningen

Connextions Norrbotten -Människan i Centrum-

(802467-2357)

 
§1                      Föreningens namn & syfte

1:1

                           Föreningens namn är Connextions Norrbotten -Människan i Centrum-

1:2

                           Föreningens syfte är:

(1)                      att genom samhällsinriktad förebyggande verksamhet, så som opinionsbildning,                           informationsspridning, och föreläsningar, verka för ett drogfritt samhälle, samt arbeta för minskning av nyrekrytering till missbruk av droger, alkohol, och debuter i kriminalitet.

 

(2)                      att genom samhällsinriktad förebyggande verksamhet, så som opinionsbildning,                           informationsspridning, och föreläsningar, arbeta för minskning av våld, mobbning, våld i relationer och våld mot barn.(3)                      att genom kamratstöd, kontaktverksamhet och rådgivning, hjälpa föreningens medlemmar, deras familjemedlemmar/anhöriga och andra personer i samhället med problem och/eller svårigheter relaterad till droger, alkohol, läkemedel, kriminalitet och annat utanförskap, att utvecklas till ansvarsfulla samhällsborgare. Och främja deras drogfrihet, personliga utveckling och deras återinträde i samhället.
 

(4)                      att genom rådgivning hjälpa utsatta tjejer, unga mödrar och kvinnor som befinner sig i eget missbruk, eller destruktiva relationer, samt deras anhöriga/familjer att bryta det negativa och destruktiva levnadssätt man befinner sig i.

1:3                      Föreningen är obunden i religiösa och partipolitiska frågor.

1:4                      Föreningens verksamhet skall i alla delar präglas av öppenhet, ansvarskänsla, medmänsklighet och respekt för mänskliga rättigheter.

§2                     Medlemskap - Stödmedlemskap

2:1                    Medlem

Medlem & stödmedlem blir den som vill stödja och verka för föreningens syfte och målsättning.

Medlem är personer son har egen erfarenhet från missbruk, kriminalitet, diagnoser, psykisk ohälsa och/eller andra former för utanförskap, och som vill använda sina erfarenhete till att hjälpa andra, samt främja föreningens verksamhetsmål och syfte. Medlemskapet innebär en nolltolerans mot droger och alkohol, uppfyller man detta krav så besitter man full rösträtt på medlems- och årsmöte. Medlem kan också vara personer utan denna egna erfarenhet, men med erfarenhet som anhörig eller närstående, eller annan person som vill verka för att samma mål och syfte.

2:2                    Ny medlem
Person som önskar bli medlem i föreningen, och som muntligt eller skriftligt meddelar detta, får under 30 dagar möjlighet att lära känna föreningen, dess medlemmar och övriga besökare samt få en bättre inblick i föreningens olika verksamheter. Efter en period på 30 dagar kommer styrelsen lämna en rekommendation gällande medlemskapets rösträtt och detta fastställs på förstkommande medlemsmöte efter 30 dagar.

2:3                    Dubbla medlemskap
Person som önskar bli röstberättigad medlem i föreningen och samtidigt är aktiv och samma i, eller på annat sätt representerar annan organisation som EJ delar föreningens syn, enligt föreningens stadgar när det gäller medicinsk behandling av missbruk med narkotikaklassade mediciner. Samt om annan organisation inte delar föreningens syn, enligt stadgarna, på medicinering med narkotikaklassade mediciner när det gäller diagnoser och psykisk ohälsa, kan ENDAST erhålla ett stödmedlemskap i föreningen. Detta då denna typ av dubbla röstberättigade medlemskap och/eller engangemang, med annan syn på medicinsk behandling med narkotikaklassade läkemedel skapar motstridande intesse när det gäller föreningens ideologi och syfte.

Bryter man som medlem med full rösträtt mot nolltoleransen, träder §11 i stadgarna i kraft med omedelbar verkan.

2:4                     Stödmedlemskap - Privatperson
Stödmedlem är personer som är anhöriga, familjemedlem eller annan person som inte  uppfyller kravet om nolltolerans, men som ändå vill stödja föreningens verksamhet och arbete. Stödmedlem har EJ rösträtt på varken medlemsmöte eller årsmöte.

2:5                     Stödmedlemskap - Företag
Ett företag som önskar att stötta föreningen, kan erhålla ett stödmedlemskap som gäller per  kalenderår. Medlemskap för företag innefattar ingen rösträtt på föreningens medlems- och årsmöten, men ger självklart den/de som företaget utser att representera rätt att närvara på möten samt inneha åsiktsrätt. Ett företag som tecknar ett medlemskap får ett intyg i form av ett diplom som visar att företaget genom sitt stödmedlemskap stödjer föreningen o vårt förebyggande arbete samt sin logga placerad på föreningens hemsida. Ett företag som bedriver verksamhet som bedöms på något sätt strida mot föreningens värderingar och syfte, kan nekas att teckna ett medlemskap.

                          Stödmedlem Företag finns i 3 olika nivåer: Brons, Silver, Guld. Avgiften för dom olika nivåerna i  medlemskapet fastställs av årsmötet.
 
§3                      Medlemsavgift

                            Medlemsavgiften för samtliga medlemskap fastställs årligen av föreningens årsmöte.

§4                     Utträde

                           Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§5                      Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning att denna har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem har fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en viss, av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 (tio) dagar. I beslutet skall skälen för uteslutningen redovisas i detalj. Beslutet skall tillställas den berörda part inom 10 (tio) dagar efter beslutet fattas. Beslutet om en medlems uteslutning från föreningen måste va enhälligt i styrelsen.      

§6                       Föreningens säte

                            Föreningen har sitt säte i Piteå Kommun, Norrbottens Län.

§7                     Föreningens styrelse
 

Föreningsstyrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter


(1)                      Ordförande

(2)                      Sekreterare / Vice Ordförande

(3)                      Kassör

(4)                      Suppleant

(5)                      Suppleant

                           Styrelsen har inget styrelsearvode, ej heller resersättning till och från styrelsemöten

§8                     Styrelsens uppgifter

(1)                      Styrelsen företräder förening, bevakar dess intresse och handhar dess angelägenheter

(2)                      Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inget annat föreskrivs i dessa, idag, antagna stadgar

(3)                       Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisningar till årsstämman för senaste räkenskapsår

(4)                      Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt, eller om minst 3 (tre) styrelsemedlemmar begär detta

(5)                      Styrelsen är beslutför då minst 2 (två) personer är närvarande. Styrelsebesluten fattas med enkel majoritet. Vid olika rösttal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

 

§9                      Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med av årsmötet minst 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna får dock ges såväl av normalmedlem som styrelsen.

 

§10                    Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut  av 2 följande årsmöten, med 4 veckors mellanrum, och med minst 2/3 majoritet av föreningens årsmöte. Om   föreningen upplösas skall föreningens tillgångar, om sådana finns, överlåtas till  IOGT-NTO Norrbotten, då dennas  verksamhet är av likartat syfte som föreningen Connextions Norrbotten - Människan i Centrum-.

§11                   Nolltolerans

Nolltolerans mot droger och alkohol gäller för samtliga av föreningens medlemmar som innehar rösträtt och som på annat sätt är involverad i föreningens drog- och                           missbruksförebyggande informationsverksamhet.

Brott mot nolltoleransen resulterar i att man som medlem med omedelbar verkan stängs  av från ett eventuellt förtroende inom föreningens styrelse, samt att man förlorar automatiskt sin rösträtt på medlems- och årsmöte för en period på 3 (tre) månader från det datum då styrelsen får kännedom om en medlems brott mot nolltoleransen. Vid ett långvarigt brott mot nolltoleransen mot droger och alkohol, gäller först regeln om 3 månaders avstängning från det datum som medlemmen kan uppvisa för styrelsen dokumentation på sin drogfrihet och nykterhet. Detta under förutsättning att brottet mot nolltoleransen är varaktigt, dvs. ett aktivt missbruk.

Ett medlems eventuella brott mot nolltoleransen vad gäller droger och alkohol skall dock kunna styrkas på annat sätt än att man "hört ett snack och rykte på stan", något som gör att man kan som medlem bli tillfrågad att lämna drogtest vid påståenden till styrelsen om att aktivt missbruk pågår.

Föreningens nolltolerans gäller mot alkohol och droger, men i detta inräknas inte mediciner som är  narkotikaklassade eller receptbelagda, ordinerad av läkare för att en person skall kunna fungera i  vardagen. Styrelsen skall dock bli presenterad för intyg  som styrker att man i så fall får denna typen av mediciner, kan man inte uppvisa ett sådant intyg aktiveras inte rösträtten i anknytning till medlemskapet. Vid misstanke om  att medlem ej följer medicineringens ordination fastställd av läkare, kommer styrelsen ta ställning till åtgärd inför ramen för dom gällande stadgar.

Nolltoleransen mot alkohol och droger gäller EJ stödmedlemmar, dock får man som stödmedlem inte inneha ett förtroendeuppdrag i föreningens styrelse och/eller föreningens förebyggande informationsarbete mot droger och alkohol om man inte själv är nykterist eller drogfri.

§12                   Extra årsmöte

Extra årsmöte skall sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst 1/3-del av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst 2 (två) veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall skickas ut samtidigt som  kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet. I övrigt enligt §4 i dessa stadgar.

§13                   Beslutande organ

Föreningens högst beslutande ordgan är årsmötet. Årsmötet skall hållas innan april månads utgång. Kallelse skall skickas ut senast 2 (två) veckor innan årsmötet. Medlemmar kan när som helst, dock senast 10 (tio) dagar innan mötet. ge förslag på ärenden som skall behandlas på årsmötet. Förslag på dagordningen skall tillsammans med annat beslutsunderlag skickas ut minst 7 (sju) dagar innan årsmötet. 

                           På mötet skall följande ärenden behandlas:

                           1.   Val av mötesordförande och mötessekreterare

                           2.   Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

                           3.   Fastställande av dagordningen

                           4.   Fastställande av röstlängd

                           5.   Årsmötet behörig utlyst

                           6.   Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

                           7.   Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

                           8.   Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

                           9.   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

                           10. Val av ordförande

                           11. Val av kassör

                           12. Val av sekreterare

                           13. Val av suppleanter / Ledamöter

                           14. Övriga frågor

§14                   Beslutsformer

Enda närvarande ledamöter har rösträtt. Vid sjukdom eller andra särskilda omständigheter, kan röstning göras genom skriftlig röst med ombud. Beslut fattas med ja-rop eller handuppräckning efter begäran om votering. Röstningen sker öppet om ej annat stadgas. Vid lika rösttal har styrelsens ordförande utslagsröst. dvs. kan lägga en avgörande röst i ärendet.

§15                  Firmatecknare

Föreningens firmatecknare är föreningens ordförande och kassör, var för sig.

§16                Behörighet att ingå avtal med bank/kreditinstitutioner

Föreningens kassör är den enda i styrelsen som är behörig att öppna bankkonto, ingå avtal med bankar och/eller kreditinstitutioner, samt är även den enda av styrelsens ledamöter som har behörighet att göra uttag från något bankkonto tillhörande föreningen, vare sig det är kontantuttag, internettjänster, giro uttag eller annat.    

2012 godkändes stadgarna av konstituerande årsmötet.
Årsmötet den 30 mars 2016 beslutade efter lämnat förslag att ändra stadgarnas paragraf 2 som omfattar föreningens medlemskap.

Ändringen bestod av ett förtydligande kring dubbla medlemskap i flera föreningar med annorlunda syn på beroendevård och medicinsk behandling samt införande av medlemskap för företag och organisationer. 

Föreningens årsmöte 2022 beslutade enhälligt att fastställa stadgarna efter ändring om styrelsens sammansättning. Från 5 till 3 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.