Stadgar

Connextions Norrbotten -Människan i Centrum-

(802467-2357)

 
§1                      Föreningens namn & syfte

1:1

                           Föreningens namn är Connextions Norrbotten -Människan i Centrum-

1:2

                           Föreningens syfte är:

(1)                      att genom samhällsinriktad förebyggande verksamhet, så som opinionsbildning,                           informationsspridning, och föreläsningar, verka för ett drogfritt samhälle, samt arbeta för                           minskning av nyrekrytering till missbruk av droger, alkohol, och debuter i kriminalitet.

 

(2)                      att genom samhällsinriktad förebyggande verksamhet, så som opinionsbildning,                           informationsspridning, och föreläsningar, arbeta för minskning av våld, mobbning, våld i                           relationer och våld mot barn.(3)                      att genom kamratstöd, kontaktverksamhet och rådgivning, hjälpa föreningens medlemmar,                                           deras familjemedlemmar/anhöriga och andra personer i samhället med   problem                                                             o/eller svårigheter relaterad till droger, alkohol, läkemedel, kriminalitet och annat utanförskap, att                               utvecklas till ansvarsfulla samhällsborgare. Och främja deras drogfrihet, personliga utveckling och                             deras återinträde i samhället.
 

(4)                      att genom rådgivning hjälpa utsatta tjejer, unga mödrar och kvinnor som befinner sig i eget                            missbruk, eller destruktiva relationer, samt deras anhöriga/familjer att bryta det negativa och                                        destruktiva levnadssätt man befinner sig i.

1:3                      Föreningen är obunden i religiösa och partipolitiska frågor.

1:4                      Föreningens verksamhet skall i alla delar präglas av öppenhet, ansvarskänsla, medmänsklighet                                   och respekt för mänskliga rättigheter.

§2                     Medlemskap - Stödmedlemskap

2:1                    Medlem

                           Medlem & stödmedlem blir den som vill stödja och verka för föreningens syfte och målsättning.

                           Medlem är personer son har egen erfarenhet från missbruk, kriminalitet, diagnoser, psykisk                                          ohälsa och/eller andra former för utanförskap, och som vill använda sina erfarenhete till att hjälpa                               andra, samt främja föreningens verksamhetsmål och syfte. Medlemskapet innebär en                                                   nolltolerans mot droger och alkohol, uppfyller man detta krav så besitter man full rösträtt på                                         medlems- och årsmöte. Medlem kan också vara personer utan denna egna erfarenhet, men med                               erfarenhet som anhörig eller närstående, eller annan person som vill verka för att samma mål och                             syfte.

2:2                    Ny medlem
                           Person som önskar bli medlem i föreningen, och som muntligt eller skriftligt meddelar detta, får                                  under 30 dagar möjlighet att lära känna föreningen, dess medlemmar och övriga besökare samt                                få en bättre inblick i föreningens olika verksamheter. Efter en period på 30 dagar kommer                                             styrelsen lämna en rekommendation gällande medlemskapets rösträtt och detta fastställs på                                     förstkommande medlemsmöte efter 30 dagar.

2:3                    Dubbla medlemskap
                           Person som önskar bli röstberättigad medlem i föreningen och samtidigt är samma i, eller på                                        annat sätt representerar annan organisation som EJ delar föreningens syn, enligt föreningens                                   stadgar när det gäller medicinsk behandling av missbruk med narkotikaklassade mediciner. Samt                             om annan organisation inte delar föreningens syn, enligt stadgarna, på medicinering med                                              narkotikaklassade mediciner när det gäller diagnoser och psykisk ohälsa, kan ENDAST erhålla                                    ett stödmedlemskap i föreningen. Detta då denna typ av dubbla röstberättigade medlemskap och                              / eller engangemang, med annan syn på medicinsk behandling med narkotikaklassade läkemedel                              skapar motstridande intesse när det gäller föreningens ideologi och syfte.

                           Bryter man som medlem med full rösträtt mot nolltoleransen, träder §11 i stadgarna i kraft med                                 omedelbar verkan.

2:4                     Stödmedlemskap - Privatperson
                            Stödmedlem är personer som är anhöriga, familjemedlem eller annan person som inte                                                   uppfyller kravet om nolltolerans, men som ändå vill stödja föreningens verksamhet och arbete.                                   Stödmedlem har EJ rösträtt på varken medlemsmöte eller årsmöte.

2:5                     Stödmedlemskap - Företag
                            Ett företag som önskar att stötta föreningen, kan erhålla ett stödmedlemskap som gäller per                                         kalenderår. Medlemskap för företag innefattar ingen rösträtt på föreningens medlems- och                                           årsmöten, men ger självklart den/de som företaget utser att representera rätt att närvara på                                       möten samt inneha åsiktsrätt. Ett företag som tecknar ett medlemskap får ett intyg i form av ett                                diplom som visar att företaget genom sitt stödmedlemskap stödjer föreningen o vårt förebyggande                           arbete samt sin logga placerad på föreningens hemsida. Ett företag som bedriver verksamhet som                          bedöms på något sätt strida mot föreningens värderingar och syfte, kan nekas att teckna ett                                         medlemskap.

                          Stödmedlem Företag finns i 3 olika nivåer: Brons, Silver, Guld. Avgiften för dom olika nivåerna i                                   medlemskapet fastställs av årsmötet.
 
§3                      Medlemsavgift

                            Medlemsavgiften för samtliga medlemskap fastställs årligen av föreningens årsmöte.

§4                     Utträde

                           Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses                                  därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§5                      Uteslutning

                           Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning att denna har motarbetat föreningens                             verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.

                           Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem har fått del av de omständigheter som                                      föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen                                 fått tillfälle att yttra sig inom en viss, av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 (tio) dagar. I                                       beslutet skall skälen för uteslutningen redovisas i detalj. Beslutet skall tillställas den berörda part                               inom 10 (tio) dagar efter beslutet fattas. Beslutet om en medlems uteslutning från föreningen,                                     måste va enhälligt i styrelsen.      

§6                       Föreningens säte

                             Föreningen har sitt säte i Piteå Kommun, Norrbottens Län.

§7                     Föreningens styrelse

(1)                      Ordförande

(2)                      Sekreterare

(3)                      Kassör

(4)                      Ledamot

(5)                      Ledamot

                           Styrelsen har inget styrelsearvode, ej heller resersättning till och från styrelsemöten

§8                     Styrelsens uppgifter

(1)                      Styrelsen företräder förening, bevakar dess intresse och handhar dess angelägenheter

(2)                      Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inget annat föreskrivs i dessa, idag, antagna                                         stadgar

(3)                       Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska                                                    angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisningar till årsstämman för senaste                                   räkenskapsår

(4)                      Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt, eller om minst 3 (tre)                                                       styrelsemedlemmar begär detta

(5)                      Styrelsen är beslutför då minst 3 (tre) personer är närvarande. Styrelsebesluten fattas med enkel                             majoritet. Vid olika rösttal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val                                     genom lottning.

 

§9                      Regler för ändring av stadgarna

                           För ändring av dessa stadgar krävs beslut med av årsmötet minst 2/3 majoritet. Förslag till                            ändring av stadgarna får dock ges såväl av normalmedlem som styrelsen.

 

§10                    Upplösning av föreningen

                            För upplösning av föreningen krävs beslut  av 2 följande årsmöten, med 4 veckors mellanrum,                                    och med minst 2/3 majoritet av föreningens årsmöte. Om   föreningen upplösas skall föreningens                               tillgångar, om sådana finns, överlåtas till  IOGT-NTO Norrbotten, då dennas  verksamhet är av                                    likartat syfte som föreningen Connextions Norrbotten - Människan i Centrum-.

§11                   Nolltolerans

                           Nolltolerans mot droger och alkohol gäller för samtliga av föreningens medlemmar som                            innehar rösträtt och som på annat sätt är involverad i föreningens drog- och                                                                        missbruksförebyggande informationsverksamhet.

                           Brott mot nolltoleransen resulterar i att man som medlem med omedelbar verkan stängs                                               av från ett eventuellt förtroende inom föreningens styrelse, samt att man förlorar automatiskt sin                            rösträtt på medlems- och årsmöte för en period på 3 (tre) månader från det datum då styrelsen får                             kännedom om en medlems brott mot nolltoleransen. Vid ett långvarigt brott mot                                                              nolltoleransen mot droger och alkohol, gäller först regeln om 3 månaders avstängning från det                                     datum som medlemmen kan uppvisa för styrelsen dokumentation på sin drogfrihet och nykterhet.                             Detta under förutsättning att brottet mot nolltoleransen är varaktigt, dvs. ett aktivt missbruk.

                           Ett medlems eventuella brott mot nolltoleransen vad gäller droger och alkohol skall dock kunna                                   styrkas på annat sätt än att man "hört ett snack och rykte på stan", något som gör att man kan                                    som medlem bli tillfrågad att lämna drogtest vid påståenden till styrelsen om att aktivt missbruk                                pågår.

                           Föreningens nolltolerans gäller mot alkohol och droger, men i detta inräknas inte mediciner som är                            narkotikaklassade eller receptbelagda, ordinerad av läkare för att en person skall kunna fungera i                                vardagen. Styrelsen skall dock bli presenterad för intyg  som styrker att man i så fall får denna                                    typen av mediciner, kan man inte uppvisa ett sådant intyg aktiveras inte rösträtten i anknytning till                           medlemskapet. Vid misstanke om  att medlem ej följer medicineringens ordination fastställd                                        av läkare, kommer styrelsen ta ställning till åtgärd inför ramen för dom gällande stadgar.

                           Nolltoleransen mot alkohol och droger gäller EJ stödmedlemmar, dock får man som                                                          stödmedlem inte inneha ett förtroendeuppdrag i föreningens styrelse och/eller föreningens                            förebyggande informationsarbete mot droger och alkohol om man inte själv är nykterist                                                  eller drogfri.

§12                   Extra årsmöte

                           Extra årsmöte skall sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst 1/3-del av föreningens                                medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst                                2 (två) veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall skickas ut samtidigt som                                     kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet. I                            övrigt enligt §4 i dessa stadgar.

§13                   Beslutande organ

                           Föreningens högst beslutande ordgan är årsmötet. Årsmötet skall hållas innan april månads                                        utgång. Kallelse skall skickas ut senast 2 (två) veckor innan årsmötet. Medlemmar kan när                                          som helst, dock senast 10 (tio) dagar innan mötet. ge förslag på ärenden som skall behandlas på                                årsmötet. Förslag på dagordningen skall tillsammans med annat beslutsunderlag skickas ut minst                             7 (sju) dagar innan årsmötet.

                           På mötet skall följande ärenden behandlas:

                           1.   Val av mötesordförande och mötessekreterare

                           2.   Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

                           3.   Fastställande av dagordningen

                           4.   Fastställande av röstlängd

                           5.   Årsmötet behörig utlyst

                           6.   Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

                           7.   Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

                           8.   Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

                           9.   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

                           10. Val av ordförande

                           11. Val av kassör

                           12. Val av sekreterare

                           13. Val av ledamöter

                           14. Övriga frågor

§14                   Beslutsformer

                           Enda närvarande ledamöter har rösträtt. Beslut fattas med ja-rop eller handuppräckning efter                                       begäran om votering. Röstningen sker öppet om ej annat stadgas. Vid lika rösttal har styrelsens                                ordförande utslagsröst. dvs. kan lägga en avgörande röst i ärendet.

§15                  Firmatecknare

                           Föreningens firmatecknare är föreningens ordförande och kassör, var för sig.

§16                Behörighet att ingå avtal med bank/kreditinstitutioner

                        Föreningens kassör är den enda i styrelsen som är behörig att öppna bankkonto, ingå avtal med                                  bankar och/eller kreditinstitutioner, samt är även den enda av styrelsens ledamöter som har                                        behörighet att göra uttag från något bankkonto tillhörande föreningen, vare sig det är                                                     kontantuttag, internettjänster, giro uttag eller annat.
 


Dessa stadgar godkändes efter ändring vid årsmötet den 30 mars 2016, och gäller tills vidare fram till eventuella ändringar görs.